I. PRAVIDLA SOUTĚŽE
1. Pořadatelem soutěže je společnost ALLboards Česko s.r.o. se sídlem 5 května 3318/16, Jihlava (dále jen "Pořadatel").
2. Ceny financuje společnost ALLboards Česko s.r.o.
3. Účastníkem Soutěže, dále jen "Účastník", se může stát každá zletilá fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům, která ve lhůtě stanovené Pořadatelem zveřejní řešení Soutěžního úkolu Pořadatele na Facebooku v souladu s pokyny poskytnutými Pořadatelem.
4. Nezletilé osoby se mohou soutěže zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce (tj. rodiče nebo zákonného zástupce), který si v případě výhry nezletilé osoby vyzvedne blíže vymezenou Výhru.
5. Kritéria pro výběr vítězných přihlášek jsou uvedena dále v předpisech.
6. Porota soutěže je orgánem složeným z vybraných, příslušně kvalifikovaných zaměstnanců společnosti ALLboards Česko s.r.o. se sídlem v Jihlavě. Kompetence orgánu a způsob výběru výherce budou uvedeny dále v předpisech.
7. Pořadatel si vyhrazuje právo rozdělit libovolný počet Cen Účastníkům soutěže vybraným Soutěžní porotou.
8. Pořadatel prohlašuje, že soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, spravována ani vytvářena ve spolupráci se společností Facebook. Osoby, které se účastní soutěže, zbavují vlastníka Facebooku jakékoli odpovědnosti, která může se soutěží souviset.
9. Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci ALLboards Česko s.r.o., jakož i rodinní příslušníci výše uvedených osob. Rodinnými příslušníky se pro účely soutěže rozumí sourozenci, manželé, rodiče manželů a osoby v adopčním vztahu, jakož i osoby, které žijí v trvalém soužití se zaměstnanci společnosti ALLboards Česko s.r.o. nebo s osobami spolupracujícími s ALLboards Česko s.r.o., na jakémkoli jiném právním základě.
II. PRŮBĚH A TRVÁNÍ SOUTĚŽE
1. Soutěž začíná zveřejněním soutěžního příspěvku na sociální síti provozované Pořadatelem. Soutěž končí dnem uvedeným v obsahu soutěžního příspěvku zveřejněného na sociální síti provozované Pořadatelem soutěže.
2. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž bez udání důvodu pozastavit, zrušit, zkrátit nebo prodloužit její trvání. Případné změny doby trvání soutěže budou oznámeny na sociálních sítích pořadatele.
3. Abyste se mohli soutěže zúčastnit, je nutné si přečíst tato pravidla a přijmout všechna jejich ustanovení.
4. Účastník se účastní Soutěže zodpovězením soutěžního úkolu v souladu s pokyny Organizátora. Odpovědi by měly být zveřejněny na Facebooku nebo Instagramu v souladu s pokyny soutěže umístěnými v soutěžním příspěvku zveřejněném na facebookové fanpage pořadatele nebo na instagramovém profilu společnosti.
5. Odeslané odpovědi nesmí obsahovat vulgární, urážlivý obsah, porušující právo na ochranu osobností jiných osob nebo české zákony.
6. Na odpovědí, které nejsou v souladu s ustanoveními tohoto Řádu, nebude brán zřetel.
7. Odesláním odpovědi na soutěžní úkol uděluje účastník nevýhradní, bezplatnou licenci ke zpracování nebo použití své soutěžní odpovědi společností ALLboards Česko s.r.o., zejména k doplnění loga pořadatele, zveřejnění odpovědi na sociálních sítích, jejímu použití v propagačních aktivitách souvisejících se soutěží, jakož i k vedení a vypořádání soutěže.
8. Pořadatel si vyhrazuje právo posunout termín vyhlášení výsledků na libovolný termín dle vlastního výběru, a to bez udání důvodu.
9. Účast v soutěži je dobrovolná.
10. Pořadatel si vyhrazuje právo opravit a upravit vítězné příspěvky za účelem zlepšení jejich kvality a odstranění pravopisných, interpunkčních nebo typografických chyb.
III. AUTORSKÁ PRÁVA
1. Každý účastník, který zaslal odpověď v soutěži, prohlašuje, že je výhradním autorem textu tvořícího odpověď a má plná ekonomická a osobnostní práva, autorská práva nebo prohlašuje, že si je vědom toho, že odpověď zaslaná v soutěži neporušuje ekonomická a morální autorská práva třetích stran.
2. Účastník odškodní Pořadatele za veškeré nároky třetích osob vyplývající ze skutečnosti, že Účastníkovi nenáležela autorská a osobnostní práva k udělené odpovědi převedená na Pořadatele na základě ustanovení Obchodních podmínek v době vydání výhry
IV. POROTA A ZPŮSOB VÝBĚRU VÍTĚZŮ
1. Vítěze soutěže vybere porota složená z kvalifikovaných zaměstnanců společnosti ALLboards Česko s.r.o.
2. Při výběru výherce porota hodnotí příspěvky předložené účastníky z hlediska věcné hodnoty, splnění soutěžního úkolu, kreativity, zvídavosti a dalších vlastností, které považuje za vhodné. Z předložených přihlášek vybere porota počet vítězů dle vlastního uvážení a vybere každého z nich. Hlasování probíhá tajným hlasováním. Pokud hlasování neurčí vítěze, koná se znovu. Hlasovaní probíhá tolikrát, kolik je nutné aby byl vybraný vítěz soutěže.
3. Rozhodnutí poroty je konečné a nezpochybnitelné. Účastníci nemají právo odvolat se proti rozhodnutí poroty a nemají přístup k výsledkům hlasování poroty.
V. CENA
1. Výhry a jejich počet je uveden Pořadatelem soutěže na profilu Pořadatele soutěže na sociální síti. Po vyhlášení výsledků zašle pořadatel výhry určeným výhercům ve formě digitálního slevového kódu na e-mailové adresy uvedené výherci.
VI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely soutěže, a to v rozsahu uvedeném v těchto Pravidlech. Souhlas může účastník kdykoliv odvolat smazáním svého komentáře, který je reakcí na soutěžní úkol, nebo zasláním informace o odvolání souhlasu na adresu: [email protected] . Zpracování na základě souhlasu bude zákonné až do odvolání souhlasu.
2. Správcem osobních údajů je pořadatel soutěže.
3. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro vydání výhry a posouzení případných stížností. Osoby poskytující osobní údaje mají právo: na přístup k údajům, na možnost jejich opravy, na výmaz údajů a na ukončení jejich zpracování.
4. Účastník má právo nahlížet do svých údajů a možnost opravy svých údajů zasláním příslušných informací poštou na adresu Pořadatele soutěže nebo e-mailem na adresu: [email protected] .
5. Účastník má právo na výmaz svých údajů, a to zasláním příslušných informací poštou na adresu Pořadatele nebo e-mailem na adresu: [email protected] . Údaje budou vymazány do 14 dnů od obdržení příslušné žádosti. Údaje shromážděné během realizace soutěže budou použity pouze správcem údajů. Nebudou sdíleny s žádnou jinou organizací, jednotlivci nebo jinými třetími stranami bez souhlasu účastníka.
6. Účastí v soutěži vyjadřujete souhlas s výše uvedenými podmínkami ochrany osobních údajů.
VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Účast v soutěži, práva a povinnosti s ní spojené, včetně práva požadovat doručení výhry, nesmí účastník převést na třetí osoby.
2. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny ustanovení těchto Pravidel. Jakékoli změny Podmínek budou považovány za účinné okamžikem zveřejnění v Obchodních podmínkách.
3. Dotazy, stížnosti nebo stížnosti týkající se organizace a průběhu soutěže lze podávat v sídle společnosti ALLboards Česko s.r.o. osobně nebo e-mailem na adresu [email protected] . Pořadatel si vyhrazuje právo reagovat na podané přihlášky do 30 dnů ode dne obdržení přihlášky.

Rychlá doprava

přijaté a zaplacené objednávky

odesíláme do 48 hodin

Bezpečné dodání

všechny zásilky jsou pokryty

pojištěním

+420 604 958 605

Horká linka je otevřená od

9:00 do 14:00 v pracovních dnech.

14 dní na vrácení

můžete vrátit objednané produkty

až do 14 dnů od data nákupu