Květnová soutěž o slevy až 50%

Co Vám přinese KVĚTEN? Slevy až 50%.

Nakupte v květnu na našem e-shopu v minimálné hodnotě 1500,--, vytvořte si účet a přihlašte se k odběru novinek a budete automaticky zařazeni do soutěže až o 50% zpět z celkové hodnoty Vaší objednávky.

Soutěž je platná od 1.5.2021 do 31.5.2021.

O zařazení do soutěže po splnění podmínek, i případné výhře, budete informování e-mailem.

1.6.2021 budeme losovat 3 objednávky, které budou splňovat výše uvedené podmínky.

 1. místo = sleva na objednávku, která byla do soutěže zařazena ve výši 50%
 2. místo = sleva na objednávku, která byla do soutěže zařazena ve výši 20%
 3. místo = sleva na objednávku, která byla do soutěže zařazena ve výši 10%

Slevy nejsou přenosné a lze uplatnit pouze na objednávku, která byla do soutěžě zařazena.

Přejeme Vám hodně štěstí !!

Soutěžní podmínky

 1. Úvodní ustanovení
 • 1.1

Předmětem těchto všeobecných soutěžních podmínek (dále jen „Soutěžní podmínky“) je stanovit závazná pravidla, na jejichž základě budou probíhat soutěže provozované na webových stránkách Pořadatele.

 • 1.2

Vztahy Pořadatele se Soutěžícími se řídí těmito Soutěžními podmínkami (dále jen „Podmínky“), nestanoví-li jinak zvláštní podmínky Soutěže nebo oznámení o vyhlášení Soutěže, umístěné na webových stránkách Pořadatele.

 1. Definice použitých pojmů
 • 2.1

Pořadatelem je společnost ALLBOARDS s.r.o., se sídlem 5. května 3318/16, PSČ 586 01 Jihlava, IČ: 05855772, DIČ: CZ05855772.

 • 2.2

Soutěžícím je osoba, která je řádně zaregistrována na příslušném serveru Pořadatele v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami a je přihlášena k odběru newsletteru.

 • 2.3

Soutěžícím je Uživatel účastnící se Soutěže vyhlášené Pořadatelem.

 • 2.4

Výhercem Soutěže je Uživatel, který zakoupil a řádně uhradil zboží z nabízeného sortimentu na e-shopu Pořadatele, a to v minimální hodnotě 1500,-- a splnil podmínky dané soutěže, tj. zaregistroval se na e-shopu Pořadatele a přihlásil se k odběru newsletteru. Pokud nebude některá z uvedených podmínek splněna, nárok na výhru zaniká.

 • 2.5

Za vyhlášení soutěže je považováno oznámení o konání soutěže, uveřejněné Pořadatelem na jeho webových stránkách, a řídí se dle těchto Soutěžních podmínek.

 • 2.6

Začátkem Soutěže je den označený jako začátek Soutěže ve vyhlášení soutěže, tj. 1.5.2021

 

 • 2.7

Koncem Soutěže je den označený jako ukončení Soutěže ve vyhlášení soutěže, tj. 31.5.2021

 1. Obecná pravidla
 • 3.1

Soutěží se mohou účastnit všichni zaregistrovaní Uživatelé, kteří souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami a Všeobecnými obchodními podmínkami, s výjimkou zaměstnanců a spolupracovníků Pořadatele a jejich rodinných příslušníků.

 • 3.2

Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba starší 18 let, která má trvalý pobyt na území České republiky.

 • 3.3

Soutěže se nemohou účastnit osoby, které nesouhlasí s těmito Soutěžními podmínkami.

 • 3.4

Soutěž je považována za zahájenou jejím vyhlášením na webových stránkách Pořadatele.

 • 3.5

Soutěžící se do soutěže zapojí po vytvoření a řádném uhrazení objednávky v minimální výši 1500,-- , zaregistruje se na e-shopu Pořadatele a přihlásí se k odběru newsletteru. V případě, že tyto podmínky budou splněny, stává se automaticky aktivním Soutěžícím.

 • 3.6

Ze všech Soutěžících, kteří budou po splnění podmínek do soutěže zařazeni, budou vylosování  tři Výherci, a to v pořadí a výši výhry následovně:

 1. místo = sleva na objednávku, která byla do soutěže zařazena ve výši 50%
 2. místo = sleva na objednávku, která byla do soutěže zařazena ve výši 20%
 3. místo = sleva na objednávku, která byla do soutěže zařazena ve výši 10%

 

Slevu lze využít pouze na objednávku, která byla do soutěže zařazena. Výhra není přenosná a vztahuje se celou hodnotu objednávky, z které bude v případě výhry odečtena. Výherce bude kontaktován e-mailem a vyzván k zaslání čísla účtu k vyplacení výhry.

 • 3.7

Výhra je předána Pořadatelem nejpozději do 30 dnů od určení Výherce, a to formou peněžního převodu ve prospěch Výherce, po sdělení potřebných informací k uskutečnění tohoto převodu.

 • 3.8

Výhru nelze vymáhat soudní cestou.

 

 

 1. Práva a povinnosti soutěžícího
 • 4.1

Soutěžící prohlašuje, že se účastní soutěže dobrovolně. Pokud se zařazením do soutěže nesouhlasí, má právo toto sdělit Pořadateli a tímto bude ze soutěže neprodleně odebrán.

 • 4.2

Soutěžící, je povinen uvést Pořadateli úplné a pravdivé kontaktní údaje, které jsou důležité pro získání a zaslání výhry ve formě peněžních prostředků na účet případného Výherce.

 

 • 4.3

Soutěžící, který se stal Výhercem, je povinen reagovat na výzvu Pořadatele do 3 pracovních dnů. V opačném případě nárok na výhru zaniká.

 • 4.4

Komunikace ze strany Pořadatele proběhne prostřednictvím elektronické pošty, tj. zasláním e-mailu.

 • 4.5

V případě že výherce nebude na výzvu reagovat do 3 pracovních dnů, propadá výhra ve prospěch Pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo na stanovení náhradního výherce, který se tímto dostává na výherní pořadí původního výherce, který na výzvu nereagoval.

 • 4.6

Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České republiky a svým jednáním nezpůsobil Pořadateli, případně dalším Soutěžícím jakoukoli újmu.

 • 4.7

V případě, že soutěžící odstoupí od kupní smlouvy nárok na výhru zaniká

 

 1. Práva a povinnosti Pořadatele
 • 5.1

Pořadatel je povinen informovat Výherce o skutečnosti, že se stal Výhercem do 10 dnů od ukončení soutěže, a to prostřednictvím e-mailu, který uvedl Výherce při registraci Uživatele na stránkách Pořadatele.

 • 5.2

Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě nemá Soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

 • 5.3

Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Pořadatele. V takovém případě si Pořadatel vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů. Soutěžící nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

 

 

 1. . Osobní údaje
 • 6.1

Veškerá data získaná od Soutěžícího jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Soutěžící potvrzuje, že je srozuměn zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.

 • 6.2

Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje Soutěžících nebudou předávány žádné třetí osobě, která není v jakékoliv spojitosti s ALLBOARDS s.r.o.. Soutěžící souhlasí s tím, že data výherců obsahující jméno, příjmení a město odkud vítěz/ka pochází, mohou být uveřejněna na webových stránkách Pořadatele. 

 • 6.3

Soutěžící tímto souhlasí se zasíláním informací o nových soutěžích a výhrách, reklamní sdělení Pořadatele.

 1. Závěrečná ustanovení
 • 7.1

Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky. Uživatel Serverů Pořadatele svou registrací potvrzuje, že byl s nimi prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.

 • 7.2

Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto Soutěžních podmínek. V tomto případě Pořadatel oznámí změny upozorněním na svých Serverech.

 • 7.3

Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 1.5.2021 do 31.5.2021.

Rychlá doprava

přijaté a zaplacené objednávky

odesíláme do 48 hodin

Bezpečné dodání

všechny zásilky jsou pokryty

pojištěním

+420 739 410 459

Horká linka je otevřená od

8:00 do 16:00 v pracovních dnech.

14 dní na vrácení

můžete vrátit objednané produkty

až do 14 dnů od data nákupu